Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности


Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување


    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема             РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ


ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги
ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ


1.  Јавен повик за годишно собрание
1.1. Повик за презакажано годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2022 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2022 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2022 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2022 г
7.  Финансиски извештаи за 2022 г. - независен ревизор.
8.  Консолидиран финансиски извештај за 2022 г. - независен ревизор
9.  Предлог одлука годишна сметка и др.
10.  Предлог одлука ревизорски извештaj
11.  Предлог oдлука за покривање загуба за 2022г
12.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
13.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија
14.  Понуда за ревизија од РСМ Македонија
15.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
16. Одлука за избор на Претседавач на Собрание
17. Одлука за избор на бројач на гласови
18. Одлука за избор на Записничар и двајца заверувачи на записникот
19. Одлука за усвoјување на годишна сметка и др.
20. Одлука за усво. на Ревизорски Извештаи за 2022 год
21. Одлука за покривање на загуба за 2022
22. Одлука за одобрување на работата на членовите на ОД
23. Одлука за одредување на овластен ревизор  за 2023 год
24. Преглед за спровед.гласање на Годишно собрание на акционери