Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности


Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување


    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема             РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги
ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ


1.  Јавен повик за годишно собрание
1.1.  Јавен повик за презакажано годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2020 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2020 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2020 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2020 г
7.  Финансиски извештаи за 2020 г. - независен ревизор.
8.  Консолидиран финансиски извештај за 2020 г. - независен ревизор
9.  Предлог одлука годишна сметка и др.
10.  Предлог одлука ревизорски извештajа
11.  Предлог одлука за покривање на загубата за деловната 2020 г.
12.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
13.  Предлог одлука за отповикување на членови на О.Д.
14.  Предлог одлука за избор на членови на О.Д.
15.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија
16.  Понуда за ревизија RSM Македонија
17.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
18.  Предлог одлука за утврдување на паричен надоместок на чл. на О.Д.
19.  Номинација за избор на членови на О.Д.
20.  Доставување на кандидатура Ѓорѓе Кaчурков
21.  Доставување на кандидатура Александар Кечовски
22.  Доставување на кандидатура Љубе Бубаќовски
23.  Доставување на кандидатура Филип Мешков
24.  Доставување на кандидатура Јован Гечески
25.  Предлог-Одлука, избор на чл.на ОД
26.  Одлука за избор на претседавач
27.  Одлука за избор на бројач на гласови
28.  Одлука за годишна сметка, фин. изв.,кон.фин.изв. и др
29.  Одлука за усвојување на ревизорски извештај
30.  Одлука за покривање на загубата
31.  Одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
32.  Одлука за отповикување на членови на О.Д.
33.  Одлука за избор на членови на О.Д.
34.  Одлука за назначување на овластен ревизор
35.  Одлука за утврдување на паричен надоместок на чл. на О.Д.
36.  Преглед на спроведено гласање на собранието од 01.11.2021